A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2005
 • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 • “Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej oraz budowy ulic w Skarżysku

  “Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej oraz budowy ulic w Skarżysku

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  Usługi X

  SEKCJA I: Zamawiający
  I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
  Nazwa - Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
  Agnieszka Wrona
  Adres - ul. Sikorskiego 18
  Kod pocztowy - 26-110
  Miejscowość - Skarżysko-Kamienna
  Województwo - świętokrzyskie
  Telefon - 041 25-20-108
  Faks - 041 25-20-200
  Poczta elektroniczna (e-mail)
  wrona@um.skarzysko.pl
  Adres internetowy (URL)
  http://www.skarzysko.pl

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?
  NIE x
  wartość zamówienia (netto) – 17.245,23 EUR
  SEKCJA II: tryb i przedmiot zamówienia
  II.1) Rodzaj zamówienia
  Usługi x
  II.2) tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg nieograniczony - x

  II.3) Nomenklatura
  II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
  Główny przedmiot
  74232000-4
  II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
  “Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej oraz budowy ulic w Skarżysku
  -Kamiennej“
  II.5) Krótki opis
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej oraz koncepcji budowy ulic zawartych pomiędzy ulicami : Żurawią, 3-go Maja, 1-go Maja i rz. Oleśnicą w Skarżysku-Kamiennej. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 poz. 430) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. (Dz.U.Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacja winna być opracowana w pięciu egzemplarzach , kompleksowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  III.1) Udzielenie i wartość zamówienia
  III.1.1)Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

  Nazwa wykonawcy
  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
  Adres - ul. Św. Leonarda 18 skr. poczt.22
  Kod pocztowy - 25-953
  Miejscowość - Ostrowiec Świętokrzyski
  Województwo/Kraj
  świętokrzyskie/Polska

  III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą
  i najwyższą ceną (bez VAT)

  Cena - 68.200,00
  Oferta z najniższą ceną – 68.200,00 / oferta z najwyższą ceną - 68.200,00
  Waluta PLN

  SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
  IV.1) Data udzielenia zamówienia 06/07/2005
  IV.2) Liczba otrzymanych ofert - 2
  IV.3) Data wysłania ogłoszenia 07/07/2005


  Data wprowadzenia: 2005-07-07 0937
  Data upublicznienia: 2005-07-07
  Art. czytany: 1423 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Wrona
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna