A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ 38.

  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 grudnia 2015 r., ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej nr 38.

  I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej nr 38, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerami 2/2 i 3/2 (arkusz mapy nr 16, obręb 0011 Górna Kamienna) o powierzchni łącznej 1,3294 ha, zabudowanej budynkiem oświaty, nauki i kultury oraz sportu o powierzchni użytkowej 3 479 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzone zostały księgi wieczyste Nr KI1R/00024566/1 i Nr KI1R/00010678/8.

  II. Opis nieruchomości:
  Budynek wybudowany w 1969 r., w części jedno-, dwu- lub trzykondygnacyjny, w części trzykondygnacyjnej podpiwniczony, murowany (z cegły silikatowej i gazobetonu). Składa się z sal lekcyjnych, gabinetów, sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych, korytarzy, sali gimnastycznej i innych pomieszczeń. Na terenie działki nr ewid. 3/2 znajduje się również boisko sportowe. Cała nieruchomość ogrodzona płotem z siatki stalowej w przęsłach metalowych.

  III. Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren usług. W ewidencji gruntów działki zostały oznaczone symbolem 'Bi' jako inne tereny zabudowane.

  IV. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 10 maja 2016 r., 16 sierpnia 2016 r. i 2 grudnia 2016 r.

  V. W budynku będącym przedmiotem sprzedaży prowadzone są obecnie niepubliczne: przedszkole, gimnazjum oraz szkoły dla dorosłych. Pomieszczenia i powierzchnie w budynku użytkowane są na podstawie 14 umów najmu zawartych na czas nieokreślony. Aktualnie umowy te są w trakcie 8 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczął się z dniem 01.12.2016 r., a kończy z dniem 31.07.2017 r. W razie zbycia nieruchomości w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu w miejsce zbywcy. Wykaz obowiązujących umów najmu został dołączony do dokumentacji przetargowej, o której mowa w pkt. VIII ogłoszenia.

  VI. W dziale III księgi wieczystej nr KI1R/00010678/8 wpisana jest bezterminowa odpłatna służebność przesyłu ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej obciążająca nieruchomość stanowiącą działkę nr ewid. 3/2, polegająca na:

  - prawie korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z pasa działki 3/2 o szerokości 1 m w każdą stronę od osi sieci ciepłowniczej na nieruchomości obciążonej, w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i usuwania awarii urządzeń, służących do przesyłu energii cieplnej,

  - obowiązku Gminy powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych przedsiębiorcy, w szczególności powstrzymania się od wybudowania budowli w strefach ochronnych (kontrolowanych) urządzenia o szerokości 2m.

  VII. Na terenie nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa została uwidoczniona na mapie zasadniczej dołączonej do dokumentacji przetargowej.

  VIII. Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 201 (II piętro).

  IX. Cena wywoławcza nieruchomości w czwartym przetargu wynosi: 2.375.190,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

  X. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

  XI. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

  XII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Getin Noble Bank S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Przy wpłacaniu wadium należy podać numery ewidencyjne i położenie nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 30 marca 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 30 marca 2017 r.),

  2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i dokumentacją, o której mowa w pkt. VIII ogłoszenia i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

  4. okazanie dowodu tożsamości,

  5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

  XIII. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu mogą ją oglądać w każdy czwartek, do dnia przetargu, w godzinach 12.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Spraw Lokalowych i Administrowania Zasobem Komunalnym tut. Urzędu pod nr tel.: (41) 25 20 531.

  XIV. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

  XV. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  XVI. Wpłacone wadium podlega:

  1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

  2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

  3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

  XVII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

  XVIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

  XIX. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

  XX. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

  XXI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

  Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, lub pod nr tel. (41) 25-20-184, (41) 25-20-179.

  Skarżysko-Kamienna, dnia 26.01.2017 r.


  Data wprowadzenia: 2017-01-30 0832
  Data upublicznienia: 2017-01-30
  Art. czytany: 2006 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Rafał Tokarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna