Konkurs na opracowanie Logo 85-lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej

2007-10-02 1330
Art. czytany: 8506 razy

Konkurs na opracowanie Logo 85-lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie logo 85-lecia miasta Skarżyska-Kamiennej.
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na opracowanie logo 85-lecia miasta Skarżyska-Kamiennej.

Konkurs ma charakter otwarty.

ZARZĄDZENIE NR 222/2007
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 26.09.2007

w sprawie: ustalenia Regulaminu Konkursu
na opracowanie Logo 85-lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej.


Na podstawie art.30 ust. 1 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zmianami) oraz art. 112 i 116 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami)

Zarządzam co, następuje:

§1 Ustalam Regulamin Konkursu na opracowanie Logo 85-lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2 Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię Kierownika Referatu Projektów
i Promocji Miasta


§3 Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisaniaPrezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny
w formie załącznika