Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy MCK w Skarżysku-Kamiennej

2007-07-12 1528
Art. czytany: 9755 razy

spodarowania terenu przestrzeni publicznej przy MCK w Skarżysku-Kamiennej

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu studialnego, otwartego, dwuetapowego.
ZARZĄDZENIE NR 158/2007
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 10 LIPCA 2007 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 112 i 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr164 poz.1163 z późn. zmianami)

zarządza się co następuje:


§ 1
Ustala się Regulamin Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
Roman Wojcieszek


1. SIEDZIBA ORGANIZATORA KONKURSU

1.1. Nazwa: Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
1.2. Siedziba Organizatora: Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18

2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego rozwiązania na opracowanie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej oraz sporządzenie kompletnego projektu budowlanego
na jego realizację.


3. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im.L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej

4. ZADANIE KONKURSU

Zadaniem konkursu jest uzyskanie rozwiązań stanowiących podstawy do ustalenia wytycznych
dla zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej wraz z uwzględnieniem pomnika L.Staffa lub innej formy plastycznej nawiązującej do twórczości tego poety.

5. WARTOŚĆ KONKURSU

Wartością konkursu jest kwota przeznaczona
na nagrody oraz koszt opracowania projektu budowlanego.
6. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które:
• złożą w siedzibie Organizatora Konkursu wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
• dla osoby wskazanej we wniosku jako kierownika zespołu, złożą wraz z wnioskiem dyplom ukończenia szkoły wyższej (w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) w zakresie architektura, a także dokument jego przynależności do Izby Architektów,
• zostaną dopuszczeni przez Sąd Konkursowy do udziału w konkursie.

7. TERMINY

1 Ogłoszenie konkursu 12.07.2007r.
2 Termin udostępnienia Regulaminu konkursu
na stronie internetowej www.bip.umskarzysko.pl
od 12.07.2007r. do 14.08.2007r.
3 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 23.07.2007r.
4 Weryfikacja wniosków przez Sąd konkursowy do 31.07.2007r.
5 Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału
w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych 06.08.2007r.
6 Składanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu do 14.08.2007r.
7 Składanie prac konkursowych w tym również ostatni termin nadejścia prac wysłanych pocztą
do 27.08.2007r.do godz. 15:00.
8 Rozstrzygnięcie konkursu 30.08.2007r.
9 Wystawa pokonkursowa 04.09.2007r.
10 Wypłata nagród do 30.09.2007r.

8. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1/ oryginalność idei projektu i atrakcyjność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych - do 25pkt
2/ twórcze rozwiązanie idei uhonorowania L.Staffa - do 25pkt
3/ właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem - do 5pkt
4/ widoczność – ekspozycja pomnika (lub innej formy plastycznej) z istotnych kierunków osi widokowych - do 10pkt
5/ jakość rozwiązań technicznych i materiałowych przy realizacji inwestycji - do 20pkt
6/ stopień realności wykonania i walory ekonomiczne zagospodarowania - do15pkt


9. NAGRODY PIENIĘŻNE

I nagroda - 6 000 zł /brutto/
II nagroda - 3 500 zł /brutto/
III nagroda - 2 500 zł /brutto/

Razem 12 000 zł.

Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród pod warunkiem, że cała pula zostanie wypłacona.

Z uwagi na wartość nagród konkurs nie jest prowadzony z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska
Kamiennej - www.bip.umskarzysko.pl w formie załącznika.