Zadania i kompetencje Prezydenta Miasta

2007-03-23 1312
Art. czytany: 7748 razy

Zadania i kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta, tworzących w ten sposób Kierownictwo Urzędu.

2. Prezydent, w drodze zarządzenia może powierzyć poszczególnym Członkom Kierownictwa prowadzenie określonych spraw, a w szczególności nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi.

3. Prezydent wykonuje swoje zadania poprzez:

1) rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,
2) rozstrzygnięcia podejmowane przez upoważnionego Zastępcę Prezydenta w czasie nieobecności Prezydenta w pracy,
3) rozstrzygnięcia podejmowane przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika w zakresie powierzonych im spraw,
4) rozstrzygnięcia podejmowane w imieniu Prezydenta przez Naczelników oraz innych pracowników Urzędu w zakresie powierzonych im spraw określonych upoważnieniami lub pełnomocnictwami,
5) rozstrzygnięcia podejmowane przez Pełnomocników Prezydenta ustanowionych do prowadzenia określonych spraw.